Đ╩└ă╩└ ĐĎđ└═ĐĎ┬╚╔ | Ţ╩Đ╩ËđĐ╚╚ | ĐÓýÓ­Ó

Open group