¤╦└ĐĎ╚╩╬┬█┼ ╬╩═└| ĐĎ┼╩╦╬ ╚ ă┼đ╩└╦╬ ─╦▀ ╚═Ď┼đ▄┼đ└

Manufacturing, Industry