"¤┼đ┬└▀ ě╩╬╦└ Ď┼══╚Đ└" ĐÓ­Ó˛ţÔ|ŢÝŃňŰŘ˝

Open group