ŇË─╬Ă┼ĐĎ┬┼══└▀ ě╩╬╦└ Ф┴ └═└ĐĎ└Đ╚╚ ╩╬đ═╚╦╬┬╬╔

Open group