╩ËđĐ█ ╬┴ËÎ┼═╚┼ ╠└ĐĐ└ĂË ┬ ě╩╬╦┼ Ń. Đ└╠└đ└

Open group