¤╦└ĐĎ╚╩╬┬█┼ ¤└═┼╦╚ Î┼╦═█-Đ└═Ď┼Ň═╚╩└-ĐĎđ╬╔ď╬đË╠

Open group